کرونا در ایران | همسر عبدالرسول مرتضوی: چرا زندانیان سیاسی آزاد نمی‌شوند مگر آنها کرونا نمی‌گیرند

21 فروردین 1399