گشایش دوباره مدارس کوبانی

22 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال که از شروع مناقشه در سوریه می گذرد، بیشترِ مدارس، بیمارستان ها و اماکن خدمات عمومی از بین رفته اند و جایی نیست که اثری از جنگ به خود ندیده باشد.پس از آزاد شدن کوبانی، مردم دوباره به این شهر برگشتند و مدرسه ها دوباره باز شدند.