کنسرت در آلمان به نشانه مخالفت با خشونت و نژادپرستی

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی در گیری های خونین نژادپرستانه در شهر کمنيتز، در شرق آلمان دهها هزار نفر از مردم این شهر به نشانۀ مخالفت با این خشونت ها در کنسرت موسيقی يک گروه آلترناتيو آلمانی حضور يافتند.