کنسرت در آلمان به نشانه مخالفت با خشونت و نژادپرستی

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی در گیری های خونین نژادپرستانه در شهر کمنيتز، در شرق آلمان دهها هزار نفر از مردم این شهر به نشانۀ مخالفت با این خشونت ها در کنسرت موسيقی يک گروه آلترناتيو آلمانی حضور يافتند.