کنگره تبلور اراده مردم آمريکا

19 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روند یک انتخابات دموکراتیک کسانی که از سوی مردم انتخاب می شوند، در حقیقت بجای آنان عمل می کنند و نمی توانند از این اعتماد سوء استفاده کنند. قانون اساسی آمریکا در چنین مواردی پیش بینی های لازم را بعمل آورده است. در آمریکا نمی توان به دلیل عضو کنگره بودن از قدرت نمایندگی مردم سوء استفاده کرد. به عنوان مثال وقتی که چارلز رانگل، عضو با نفوذ مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک، از قدرت خود سوء استفاده کرد و سر انجام در ماه مارس سال ۲۰۱۰ بخش عمده ای از آن اتهامات تاًیید شد، هیچ مقامی بجز کمیته های ذیربط مجلس نمایندگان آمریکا نتوانست در صحت یا سُقم تخلف وی از قانون اظهار نظر کند، روندی که در حکومت های غیر دموکراتیک نمی تواند مطرح باشد.