کنفرانس ضمانت ایمنی مواد هسته ای در هلند

05 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سران و نمایندگان بلندپایه 53 کشورجهان در لاهه درجریان نشستی دو روزه راههای ضمانت ایمنی مواد هسته ای و جلوگیری از افتادن آنها به دست گروههای تروریستی را بررسی می کنند.