کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خشونت بسیار شدید حکومت ایران در سرکوب معترضان را محکوم کرد

15 آذر 1398