کمپین کمک به کودکان بد سرپرست در ایران

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آزار کودکان در بعضی خانه ها توسط سرپرست هایشان از واقعیت های امروزی جوامع است. چه می توان برای کودکان مورد آزار قرار گرفته انجام داد؟ با سرپرستان و والدینی که کودكان خود را آزار می دهند چه باید کرد؟ نقش دولت چیست؟ نقش مردم چیست؟