کمپین کمک به کودکان بد سرپرست در ایران

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزار کودکان در بعضی خانه ها توسط سرپرست هایشان از واقعیت های امروزی جوامع است. چه می توان برای کودکان مورد آزار قرار گرفته انجام داد؟ با سرپرستان و والدینی که کودكان خود را آزار می دهند چه باید کرد؟ نقش دولت چیست؟ نقش مردم چیست؟