کمک های مالی به نامزدها

19 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نظام انتخاباتی آمریکا یکی از مهم ترین عوامل پیروزی یک نامزد انتخاباتی کمک های مالی مردم است. در انتخابات سراسری آمریکا اعم از میان دوره ای یا انتخابات ریاست جمهوری که هر ٤ سال یک بار برگزار می شود؛ نامزدها می توانند این کمک ها را در چارچوب قوانین کمیسیون فدرال انتخابات دریافت کنند. یک نامزد انتخاباتی باید بتواند مخارج تبلیغاتی خود، گروهی که ستاد انتخاباتی اش را می گردانند ، مشاوران و بسیاری دیگر را تاًمین کند و به همین جهت به کمک های مالی طرفدارانش نیاز دارد.