کمک های بين المللی برای پناهندگان سوری

26 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کشورهای غربی و متحدانشان در خليج فارس وعده کردند به ميزان يک ميليارد و چهارصد ميليون دلار به آوارگان و پناهندگان سوری کمک کنند. گزارش از شيده رضايی.