کم توجهی به پنجاهمین سالگرد ایجاد سازمان آزادی بخش فلسطین

08 خرداد 1393