آیا کودکان گرفتار به تکنولوژی زندگی مخفی دارند

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هنگامی که والدین گرفتار زندگی روزمره هستند یا چندان با فناوری های جدید آشنایی ندارند دانستن این که کودکانشان بر روی ابزار الکترونیکی خود چه می کنند، مشکل بزرگی است.