دن کیلدی خواهان آزادی امیر حکمتی و دیگر آمریکاییان زندانی در ایران شد

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دن کیلدی نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت میشیگان امروزبا پیشنهاد قطعنامه ای دوحزبی، خواست کنگره، برای آزادی بی درنگ امیر حکمتی، آمریکائی ایرانی تبار، و دیگر اتباع آمریکایی محبوس در ایران را ابراز کرد. گزارش شهلا آراسته