خیابان های تمیز

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انجلو برونو و ادی نیوز کارگران شهرداری نیویورک، سی و یک سال همکار بودند و خیابان های منهتن را تمیز کردند تا این که...