خیابان های تمیز

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انجلو برونو و ادی نیوز کارگران شهرداری نیویورک، سی و یک سال همکار بودند و خیابان های منهتن را تمیز کردند تا این که...