خطر اعمال تحریم های شدیدتر غرب بر تهران

14 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آغاز به کار حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با خطر اعمال تحریم های شدیدتر ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپائی اش بر تهران همزمان شده است. گزارش از پریچهر فرزام.