خط قرمز – با عبدالستار دوشوکی، سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران

15 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در خط قرمز که با هدف معرفی بیشتر نیروهای فعال خارج از کشور تنظیم شده است، مهدی فلاحتی با نیروهایی گفتگو می کند که مرز عبورناپذیری بین آنها و نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.