خشونت علیه زنان؛ پدیده ای جهانی

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماجرای خشونت خانگی علیه زنان و بی تفاوتی دستگاههای مسئول در برخورد با این آسیب اجتماعی در سطح گسترده ای درشبکه های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به نظر شما آیا رابطه ای میان اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی با کاهش خشونت علیه زنان وجود دارد؟ نقش نهادهای مردم بنیاد در این رابطه چیست؟