خشونت خانگی

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی می گوید هر دقیقه بیش از ۳ زن در جهان مورد آزار خانگی قرار می گیرد. در ایران، بنا به گزارشها هر روز یک قتل خانگی روی می دهد و بیش از نیمی از زنان ایران مورد خشونت خانگی قرار می گیرند. نهادهای اجتماعی چه نقشی می توانند در کاهش خشونت خانگی داشته باشند؟