خشکسالی - VOA Tek

08 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بودن آب در جاهائی که نبايد باشد و نبودن آب در جاهایی که باید باشد. برخی، بخصوص در کاليفرنيا و ساير مناطق مورد تهاجم خشک‌سالی، در حال فکر کردن به این موضوع اند که چگونه می‌توان به بهترين وجه این منبع قیمتی را مدیریت کرد.