خروج سرمایه از ایران

11 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا سرمایه داران داخلی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیستند؟ چرا مقامات ایران فکر می‌کنند سرمایه گذاران خارجی حاضر به قبول خطر سرمایه گذاری در ایران هستند؟