خبرنگاران فرانسوی در سوريه مورد حمله قرار گرفتند

26 دی 1390