قوه قضاییه: محمد خاتمی ممنوع بیان و تصویر است

27 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مقام های قضایی ایران به رسانه ها دستور داده اند که از مصاحبه و تصویر محمدخاتمی ، رئیس جمهوری سابق ایران استفاده نکنند. این دستور درحالی صادر شده که برخی حقوقدانان آن را خلاف قانون اساسی می دانند. گزارش آرش سیگارچی