گفتگوی «سازنده» جان کری با رئیس جمهوری یمن

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

عربستان سعودی درصدد برقراری آتش بسی موقت در یمن است.جزئیات شروع آن هنوز دردست بررسی است اما وزیر امورخارجه آمریکا گفته است جمعه در پاریس در اینمورد بیشتر صحبت خواهند کرد.ابتدا عربستان قصد داشت فقط در مناطقی خاص از یمن آتش بس برقرار شودتا امکان رساندن کمکهای انساندوستانه میسر گردد. گزارش گیتا آرین