جان کری از گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا خبر داد؛ اختصاص ۴۵ صفحه به نقض حقوق بشر در ایران

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، رژیم های استبدادی را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۵ مردم کشورهای خود را سرکوب کرده اند.