کاستی های نظام مالیاتی و مشکل ایران در جذب سرمایه های خارجی

04 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران عده ای مالیات می دهند و در مقابل خیلی ها مالیات نمی دهند یا مالیاتی که می پردازند نسبت به درآمدشان بسیار اندک است. دولت اعلام کرده به دنبال ایجاد نظام جامع مالیاتی است ولی در عمل تاکنون اتفاقی نیافتاده و به نظر می رسد بی عدالتی مالیاتی همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران است.