زندگی روزانه مردم کشمیر در سایه خشونت ها

07 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در منطقه کشمیر که تحت کنترل دولت هند است، سالهاست که خبرنگاران عکاس زندگی روزانه مردم این ناحیه را برای جهانیان ثبت می کنند.