كارگران و انتخابات

11 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تورم و رکود اقتصادی بیش از همه بر طبقه کارگر در ایران تاثیر گذاشته است. تعطیلی پی در پی کارخانه ها و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق کارگران باعث بیکاری هزاران کارگر شده است.