کارگران ایران پس از بهمن ۵۷

16 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر کارگر هستید از تحقق وعده‌های جمهوری اسلامی درباره کارگران بگویید. مطالبات اصلی شما چیست و در ۳۹ سال گذشته چه پیشرفت یا پسرفتی نصیب شما شده است؟