بزرگترین نمایشگاه موزه ملی سرخپوستان آمریکا

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امروز(۵ آوریل) ۱۷۸ سال از یک رویداد تاریخی بنام "رد پای اشکها" یا "مسیر اشکها" میگذرد. قبیله چروکی نخستین مردمان سرخپوستی بودند که در برابر اشغال سرزمینهایشان توسط دولت آمریکا مقاومت کردند.گزارش ماندانا تدین