جیمز کارافانو: دستیابی به راه حل دیپلماتیک میان آمریکا و ایران درآینده نزدیک محتمل نیست

23 بهمن 1398