جستجو برای هواپیمای مالزیایی ادامه دارد

27 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جستجوی بین المللی برای یافتن هواپیمای مالزیایی ناپدید شده در دو کریدور شمالی و جنوبی ادامه دارد. اما برغم گسترش دامنه عملیات جستجو و مشارکت کشورهای بیشتری در این عملیات هنوز هیچ گره ای از این معما باز نشده است. گزارش از مهدی آرمی.