جرد کوشنر مشاور ارشد کاخ سفید: به رژیم ایران واضح گفته ایم به جای ماجراجویی به فکر مردم خود باشید

13 اردیبهشت 1398