برآورد وزارت دفاع آمریکا از خسارات حمله هفته پیش به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران

12 اسفند 1399