جلبکهای دریایی - VOA Tek

28 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلبک‌های دریایی نوعی خزه‌‌اند. و توانایی‌های بالقوۀ بسیار زیادی دارند. ولی با توجه به این که روی زمین دسترسیِ کمی به آنها داریم، توجهمان تازه به آن جلب شده. آبهای عمیق اقیانوس، آبهای بین المللی محسوب می شوند. چه کسی مالک آنهاس؟ و چطور می‌توانیم از آنها بهره‌برداری کنیم؟