جدايی نادر از سيمين در فهرست نه گانه دريافت جايزه اسکار

03 بهمن 1390