عضو «اتحاد علیه ایران اتمی»: ایران به بخشی از قطعنامه سازمان ملل درباره موشک بی توجه است

23 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جیسون برادسکی مدیر سیاستگذاری در سازمان اتحاد علیه ایران اتمی در سالگرد برجام میگوید ایران فقط به روح برجام متعهد است و نه جزئیات و بدنه آن