اهمیت نقش زنان در شد اقتصادی جهان

21 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس صندوق بین المللی پول می گوید توانمندی اقتصادی زنان و فرصت برابر آنان با مردها برای رشد اقتصادی جهان اهمیت حیاتی دارد. وی به منظور تاکید بر نقش زنان در گردهمایی دولت ژاپن و شرکت های تجاری در توکیو شرکت کرد