دیوار یخی برای حفاظت از نیروگاه فوکوشیما؛ شش سال بعد از سونامی

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ژاپن، یک سامانه دیوار یخی ضخیم زیر زمینی، که برای حفاظت نیروگاه اتمی فوکوشیما در برابر نشت رادیو اکتیو ساخته شده است از امروز کارخودرا آغاز می کند. این نیروگاه در جریان سونامی عظیم شش سال پیش بشدت آسیب دید.