یوریکو کوئیکه اولین فرماندار زن توکیو شد

10 مرداد 1395