جامعه مدنی ۳ سپتامبر ۲۰۱۶: دور جدید فعالیت شرکت واحد

13 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

این برنامه متمرکز بر اهمیت و ضرورت بسط جامعه مدنی در دنیای امروز است. مفاهیمی از قبیل مسئولیت شهروندی، منافع و حقوق جمعی، نقش اصناف، سندیکاها، و اتحادیه ها در ایران، از جمله موضوعات مورد بررسی در این برنامه هفتگی هستند.