جامعه مدنی ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

03 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

این برنامه متمرکز بر اهمیت و ضرورت بسط جامعه مدنی در دنیای امروز است. مفاهیمی از قبیل مسئولیت شهروندی، منافع و حقوق جمعی، نقش اصناف، سندیکاها، و اتحادیه ها در ایران، از جمله موضوعات مورد بررسی در این برنامه هفتگی هستند.