جامعه مدنی ۲ ژوئیه ۲۰۱۶: جعفر عظیم زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

12 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

این برنامه متمرکز بر اهمیت و ضرورت بسط جامعه مدنی در دنیای امروز است. مفاهیمی از قبیل مسئولیت شهروندی، منافع و حقوق جمعی، نقش اصناف، سندیکاها، و اتحادیه ها در ایران، از جمله موضوعات مورد بررسی در این برنامه هفتگی هستند.