جامعه مدنی، ۱۶ می ۲۰۱۵ : جمعبندی حرکتهای معلمان و کارگران ایران در ۱۷ اردیبهشت و اول ماه می

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز اول ماه می کارگران با تحریم مراسم دولتی، اعتراضات صنفی خود را به شکل اعتصاب یا در کنترل درآوردن مدیریت کارخانه دنبال کردند. در ۱۷ اردیبهشت هم معلمان ایران ، گردهمایی سراسری برگزار کردند در اعتراض به فقر اقتصادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلم آموزش و پرورش.