جامعه مدنی، ۱ آگوست: شناخت جامعه مدنی در ایران

10 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، مجید محمدی به خصوصیات عمومی نهادهای مدنی، و نیز ویژگی این نهادها در ایران پرداخت و گفت در شناخت فعالیت و تشکل مدنی باید از دیدهای افراطی که مثلا «خانه سینما» را هم تشکل مدنی نمی داند، پرهیز کرد.