وزیر خزانه داری آمریکا: تحریم ها باعث تغییرات زیادی در ایران شد

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در بنیاد کارنگی در شهر واشنگتن گفت تحریم ها برای تغییر رفتار رژیم های خطرناک است، اما ما درباره استفاده از تحریم ها درسهایی آموخته ایم.گزارش شهلا آراسته