اقدام ایتالیا برای تشویق پناهجویان برای توقف عبور از راه پر خطر دریا

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز چهارشنبه ۱۳۹ پناهجو از دو کشور اريتره و سومالی با هواپيما به رم، پايتخت ايتاليا منتقل شدند. اين اقدام بر اساس برنامه ای انجام گرفته که هدفش جلوگيری از موج مهاجرت از طريق مديترانه و اجتناب از خطراتی است که تا کنون هزاران پناهجو را به کام مرگ فرستاده است.