موزه مصر در شهر تورین ایتالیا

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برای اولین مصر شناسان، سفر به موزه مصر در شهر تورین ایتالیا، کاری ضروری بود. اکنون، مدیر جدید موزه می خواهد اعتبار این موزه تقریباً ۲۰۰ ساله را به آن باز گرداند.