تظاهرات کودکان در برابر مجلس ایتالیا

22 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایتالیا صد ها کودک همراه با والدین خود دیروز برای حمایت از قانونی که براساس آن به نوزادان پناهندگان تابعیت ایتالیائی داده شود در مقابل مجلس نمایندگان تظاهرات کردند.