چرا سازمان ملل روز ۹ تیر را «روز سیارک» نامید

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان ملل متحد در کمپینی ۳۰ ژوئن ۹ تیر را روز سیارک اعلام کرده است. هدف از نامیدن چنین روزی آگاهی دادن به مردم جهان در مورد خطر سیارک هاست. در میلان دانشمندان ایتالیایی تلسکوپ جدیدی را تولید کرده اند که می تواند این اجرام آسمانی خطرناک را به سرعت در فضا تشخیص دهد.