پایان تعمیر ۳۰ ساله کلیسای سانتا ماریا آنتیکا در رم

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک کلیسای قرن ششم در رم که مجموعه ای از آثار تاریخی و هنری مسیحیان را در خود جا داده پس از یک دوره مرمّت سی ساله درهایش را بروی عموم باز می کند.