مایک پنس: اسرائیل و اورشلیم پایان دو هزار سال تبعید و سختی قوم یهود است

02 بهمن 1396